Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Forced Marriages

Esteu aquí

Matrimonis forçats: diagnosi i propostes d’intervenció Comunitària inclusiva

IPs: Dra. Sònia Parella Rubio i Dr.David Moya Malapeira.

Fundació Bancaria La Caixa

Referència del projecte: 2016ACUP03 00191

Quantia atorgada: €96.930

Data inici: 28/02/2017

Data finalització: 28/02/2019

 

Els matrimonis forçats estan esdevenint una realitat creixent al nostre territori, tot i que estadísticament encara tenen una rellevància limitada a Catalunya i Espanya. L’escassetat d’estudis sobre la temàtica es deu tant al caràcter recent d’aquest fenomen al nostre país com, sobretot, a la dificultat de conceptualitzar un fenomen que sovint s’analitza exclusivament des d’una perspectiva jurídica. La present proposta pretén analitzar la realitat de practiques matrimonials com un contínuum generat al voltant de l’eix “autonomia/coerció”, amb potencial per adaptarse en contextos transnacionals i per reformular els seus significats en funció del context institucional i jurídic del país de destinació. Partim de la definició del Consell d’Europa (2005), que inclou tant els matrimonis resultat de violència física i d’amenaces, com els consentits com a conseqüència de pressions emocionals, socials o de tipus econòmic; així com també els matrimonis “pactats” per la família, on els contraents preserven la capacitat d’incidir, o fins i tot rebutjar, les propostes matrimonials. Aquesta complexitat del fenomen comporta l’existència d’un perfil de persones (sobretot dones), que poden trobar-se en situació de vulnerabilitat i haver de requerir suport per tal de cercar protecció.

 

L’objectiu general del projecte és identificar els principals factors de vulnerabilitat de les persones en risc de MF, per tal de dissenyar estratègies preventives. A partir d’aquesta diagnosi es podrà establir quins són els perfils que es troben en una posició de major desavantatge i es proposaran protocols d’intervenció comunitària de caràcter preventiu i integrador. La metodologia combina l’anàlisi de fonts primàries i secundàries, amb un disseny qualitatiu, que engloba grups focals i entrevistes en profunditat amb persones de tres grups nacionals específics d’Àsia del Sud (Bangladesh, Pakistan, Índia), susceptibles de participar o que participen d’aquest tipus de matrimonis, a fi i efecte de copsar les seves estratègies i experiències subjectives. En aquest sentit, la proposta de recerca mostra la necessitat d’abordar aquest fenomen des d’un plantejament integral, no culturalista, transversal, interdisciplinar, transnacional i orientat cap a la intervenció comunitària. Des d’aquesta perspectiva, el caràcter innovador del projecte rau en la seva capacitat transformadora i en el seu impacte. L’elaboració d’un protocol d’intervenció, la seva aplicació i avaluació en una prova pilot i l’existència d’un Consell Assessor conformat per dones representants dels col·lectius en risc i professionals són tres elements claus a destacar.